Štúdia rozšírenia cintorína Lamač

17.10.2022

57.jpg

Jednou z tém, ktorej sme sa venovali na základe podnetov obyvateľov Lamača, bola aj nutná oprava oporného múru lamačského cintorína. Tá momentálne predstavuje absolútnu prioritu. No okrem riešenia statického zabezpečenia múru, som inicioval aj to, aby správca cintorína, spoločnosť Marianum, spracovala komplexný pohľad na celé územie cintorína a jeho budúci rozvoj. Ten totiž zápasí s kapacitnými limitmi, nedostatočným zázemím pre obrady a chýba potrebná infraštruktúra pre návštevníkov cintorína. Projekt by sa tak realizoval na etapy, pričom popri statike oporného múru by sa mali rozbehnúť jednania o získaní vzťahu k pozemku, na ktorom sa rozšírenie plánuje realizovať.  

Spoločnosť Marianum spracovala architektonickú štúdiu, ktorej zámerom je vytvoriť návrh koncepčného riešenia ďalšieho rozvoja cintorína s väčšou časovou perspektívou. Zámer sa snaží využiť statické zabezpečenie jestvujúceho oporného múru aj pre rozšírenie cintorína na jeho pôvodnom území a ďalšie rozšírenie na novej ploche na parcele č.667/13 patriacej SR. Do úvahy pripadá aj vytvorenie nového parkoviska, z ktorého by bol aj druhý vstup na cintorín. Pri novom vstupe je navrhované nové zázemie ako sú miestnosti pre údržbu, kancelária, WC pre verejnosť, chladiace miestnosti a nové obradné priestory. 


Dominantným prvkom novej časti cintorína sú centrálne komunikačné osi v pôdorysnom tvare kríža. Horná časť od pôvodného cintorína je v úrovni pôvodného cintorína a klesá smerom k novému vstupu.


Stredom novej časti cintorína sa tiahne pozvoľne klesajúca rampa vhodná aj pre telesne hendikepovaných návštevníkov na vozíčkoch. Silueta kríža sa rysuje aj v pohľade na nový vstup medzi portálom a uzatváracou mrežou – bránou.

Oprava súčasného oporného múru je momentálne prioritou a je v pláne už v roku 2023. Pozdĺž novej časti cintorína bude pokračovať oporný múr popri Hodonínskej ceste. V priestore medzi súčasnou vyvýšenou úrovňou cintorína a oporným múrom šírky cca 5 metrov, bude priestor dosypaný tak, aby bol násyp v jednej úrovni, čím sa plocha cintorína rozšíri aj na pôvodnej parcele.

Zhrnutie

Pozitívom je, že okrem nutného riešenia statiky oporného múru sa správca cintorína pozerá aj na jeho perspektívne rozšírenie a doplnenie o potrebnú infraštruktúru. Za negatívum považujem prílišnú robustnosť tohto návrhu. Množstvo múrov, ktorými sa autori návrhu snažia priestor členiť na menšie intímnejšie celky, môže pôsobiť stiesňujúco. Naopak, otvorený priestor by pôsobil vzdušnejšie a lepšie by komunikoval s pôvodnou časťou cintorína. Rovnako je dôležité, aby projekt do čo najväčšej miery rešpektoval existujúcu perspektívnu zeleň, ktorá okrem ekologickej a estetickej funkcie pomáha aj znižovať hluk z neďalekej diaľnice a železnice.

Štúdia je tak vstupom do diskusie o konkrétnom architektonickom a krajinárskom stvárnení novej časti cintorína. Rovnako ako je v podobných projektoch zvykom, bude koncepcia v ďalších krokoch prediskutovaná s obyvateľmi a odbornými komisiami miestneho zastupiteľstva. Do procesu bude zapojený aj Metropolitný inštitút Bratislava, ktorý dbá na kvalitnú a funkčnú architektúru vo verejnom priestore. Na konci tohto procesu teda môže byť stvárnenie novej časti výrazne odlišné od tohto prvotného konceptu.

Dôležité však je aj to, že štúdia je podkladom pre rokovania medzi štátnym vlastníkom pozemku a mestom Bratislava o odkúpení alebo zámene pozemkov potrebných pre rozšírenie cintorína. 


Igor Polakovič
kandidát na starostu a mestského poslanca
Lepší Lamač - Team Bratislava


späť

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.