Starosta, poslanci, prednosta a miestny úrad

26.08.2019

Starosta

Starosta obce a obecné zastupiteľstvo sú orgánmi obce s rôznymi kompetenciami, ktoré ustanovuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Starosta je predstaviteľom obce a zároveň najvyšším výkonným orgánom obce. Táto funkcia je verejnou funkciou a starosta je tým pádom verejným činiteľom.

Starosta je primárne štatutárnym orgánom obce, ktorý môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Tento poverený zamestnanec obce však rozhoduje v mene obce iba v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

Funkcia starostu je tiež nezlučiteľná s určitými funkciami, a to funkciou poslanca, zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,  štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený, predsedu samosprávneho kraja, vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy a inými funkciami podľa osobitného zákona.

Kompetencie starostu sú nasledovné:

Prednosta

Postavenie prednostu obecného úradu je definované v § 17 zákona o obecnom zradení rámcovo, no jeho pracovné zameranie je veľmi široké a podrobne býva uvedené v organizačnom a pracovnom poriadku obce. Personálne obsadenie tejto pozície je na rozhodnutí starostu, ktorý prednostu vymenúva a odvoláva.
Na obsadenie pozície prednostu zákon o výkone práce vo verejnom záujme č. 552/2003 Z. z. neurčuje požiadavku výberového konania. Daný postup môže byť upravený v pracovnom poriadku obecného úradu, aj keď vo väčšine prípadov je to len formálny akt vzhľadom na absolútnu kompetenciu starostu pri jeho vymenovaní.

Ak je v obci zriadená funkcia prednostu obecného úradu, obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.

Miestny úrad

Miestny úrad zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh miestneho zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších poradných, iniciatívnych, výkonných a kontrolných orgánov miestneho zastupiteľstva. Miestny úrad plní tiež úlohy vyplývajúce mestskej časti zo všeobecne záväzných právnych predpisov a Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „štatút“).

Miestny úrad plní najmä tieto úlohy:

Obecné zastupiteľstvo - poslanci

Funkcia poslanca prináša aj určité obmedzenia, nakoľko je nezlučiteľná s funkciou starostu, zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený (nevzťahuje sa na zamestnanca obce, ktorý je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie poslanca), štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený a s ďalšími funkciami podľa osobitného zákona (napr. prokurátor).

Najdôležitejšou úlohou obecného zastupiteľstva je rozhodovanie o základných otázkach života obce, keďže medzi kompetencie obecného zastupiteľstva patrí najmä:

Obecné zastupiteľstvo má ďalej právomoc zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány obce, najmä obecnú radu, komisie a určiť im náplň práce.


späť

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.