Volebný program Lepšieho Lamača

Piktogram Lepší LamačKapitoly programu Lepší Lamač


Otvorený a transparentný Lamač
Starostlivý a kultúrny Lamač
Zelený Lamač
Dostupný Lamač (doprava)
Vzdelaný Lamač
Bezpečný Lamač
Rozvíjajúci sa Lamač
Práca mestského poslanca
Ďalšie témy

Otvorený a transparentný Lamač

Otvorenosť, dialóg a rešpekt sú kľúčové pre každú dobrú samosprávu. Naším cieľom je samospráva, ktorá prijíma a aktívne vyhľadáva spätnú väzbu od svojich obyvateľov. Samospráva, ktorá si občanov váži, komunikuje zrozumiteľne, transparentne narába s financiami a prináša ľuďom všetky užitočné informácie a verejné služby.

Komunikácia a zverejňovanie informácií

 • chceme premeniť web www.lamac.sk na užívateľsky priateľský obsahujúci všetky potrebné informácie
 • chceme Facebook stránku Lamača ako profesionálne spravovaný obojsmerný komunikačný nástroj
 • chceme časopis Lamačan ako obsahovo užitočné a graficky príťažlivé noviny
 • chceme vytvoriť “Manuál životných situácií” s návodmi, ako postupovať v životných situáciách v mestskej časti
 • chceme prehľadné zverejňovanie hospodárenia s verejnými financiami

Aktívna činnosť poslancov

 • chceme priestor pre podnety a pripomienky od obyvateľov priamo na zastupiteľstve, ich rešpektovanie a prediskutovanie
 • chceme sa v pravidelných intervaloch stretávať priamo s občanmi
 • chceme mať mestského poslanca k dispozícii občanom na miestnom úrade minimálne 2x mesačne na minimálne 2 hodiny
 • chceme vytvoriť priestor pre pravidelné diskusie na rôzne lamačské aj mestské témy

Efektívna činnosť komisií

 • chceme informovať obyvateľov o úlohách odborných komisií a možnosti zapojenia sa do ich práce
 • chceme zverejňovať pozvánky na komisie a všetky dokumenty z komisií
 • chceme využiť miestnych odborníkov; oslovíme architektov, sociálnych pracovníkov, odborníkov na dopravu, bezpečnosť a pod.; popri klasickom členstve v komisiách ponúkneme aj flexibilnejšiu možnosť participácie

Zapájanie občanov do rozvojových projektov

 • chceme architektonické súťaže a participáciu obyvateľov na každom významnom projekte
 • chceme, aby voľné plochy mali určenú svoju funkciu a budúce využitie spoločne s obyvateľmi okolitých domov

Starostlivý a kultúrny Lamač

Lamač musí so svojimi obyvateľmi počítať, podať pomocnú ruku a podporovať ich záujem a tvorivosť. Kultúra nie sú iba hody, ale aj kvalitný verejný priestor, ktorý ľudí motivuje vychádzať z bytov a domov, stretávať sa a komunikovať. Pravidelná starostlivosť a rozvoj verejných priestorov, ihrísk, športovísk, ulíc a nášho jediného námestia sú pre dobrý život v Lamači dôležité. Musíme zlepšovať sociálne služby pre seniorov, vytvoriť funkčné kultúrne a komunitné centrum a aktívnejšie pracovať s mládežou.

Sociálna oblasť

 • chceme zaviesť funkciu koordinátora sociálnej pomoci – aktívne pomáhať občanom a poskytovať individuálne poradenstvo v sociálnej oblasti
 • chceme zriadiť denný stacionár pre seniorov
 • chceme pomáhať občanom pri riešení exekúcií

Komunita

 • chceme koncepčne riešiť detské ihriská, športoviská a iné voľnočasové priestory
 • chceme integrovať nových rezidentov poskytnutím praktických informácií
 • chceme motivovať obyvateľov bez trvalého pobytu k jeho prihláseniu sa
 • chceme aktívne pracovať s komunitou žijúcou v ubytovniach
 • chceme propagovať a podporovať dobrovoľníctvo a dobrovoľnícke projekty
 • chceme podporovať obyvateľov v starostlivosti o svoje okolie
 • chceme podporiť myšlienku “knižnica vecí” - priestor pre vzájomné požičiavanie si vecí a náradia
 • chceme podporovať miestnych záhradkárov, pestovateľov a výrobcov s cieľom pomôcť predaju lokálnych produktov

Kultúra

 • chceme podporovať formy kultúry, ktoré nielen zabávajú, ale aj ľudí inak obohacujú a inšpirujú k zamysleniu
 • chceme lepšie propagovať a podporovať miestne kino
 • chceme spolupracovať s miestnymi spolkami, organizáciami, združeniami a aktívnymi obyvateľmi na tvorbe podujatí
 • chceme podporiť vznik miestneho Lamačského folklórneho súboru
 • chceme organizovať podujatia a koncerty pre mládež
 • chceme pretvoriť knižnicu na aktívne kultúrno-spoločenské centrum

Podpora a rozvoj športu

 • chceme podporiť kluby s dôrazom na rozvoj mládežníckeho športu
 • chceme sa zamerať aj na minoritné športy
 • chceme obnoviť a udržiavať existujúce športoviská a budovať nové športové plochy

Zelený Lamač

Lamač všetci vnímame ako najzelenšiu mestskú časť. Vďačíme za to stromom vysadeným v minulosti a blízkosti Malých Karpát. Zelená je však tiež symbolom ekologického prístupu. A tu máme veľký potenciál. Každý strom je v dobe klimatických zmien dôležitý, a preto treba zabezpečiť komplexnú starostlivosť o zeleň a jej rozširovanie. Zachytávanie dažďovej vody a jej využívanie na zavlažovanie, znižovanie množstva odpadu a jeho separovanie, spolupráca s mestom na aktívnej ochrane lesoparku by mali byť samozrejmosťou. Lamač by mal dobehnúť svoju zelenú povesť a stať sa ekologickým vzorom pre ostatné mestské časti.

 • chceme znížiť vizuálny smog – znížiť počet billboardov
 • chceme vysadiť nové dreviny na sídlisku
 • chceme obnoviť a udržiavať existujúce dreviny
 • chceme vytvoriť inventarizáciu verejnej zelene a zmapovať zdravotný stav stromov
 • chceme vypracovať akčný plán adaptácie na zmenu klímy vrátane podpory progresívnych opatrení na zadržiavanie dažďovej vody a ochladzovanie prostredia
 • chceme podporovať projekty zelených striech na verejných budovách
 • chceme podporovať separáciu bioodpadu a komunitné kompostovanie, ktoré môžu v budúcnosti občanom výrazne znížiť náklady na odvoz odpadu
 • chceme koše na separovaný odpad ako súčasť bežného obecného mobiliáru na námestí, ihriskách a športoviskách
 • chceme biologicky odbúrateľné obaly na akciách organizovaných miestnym úradom
 • chceme mesačník Lamačan na kvalitnom recyklovanom papieri
 • chceme podporovať školiace aktivity súvisiace so správnym triedením odpadu
 • chceme motivovať miestnych predajcov, aby ponúkali ekologickejšie riešenia obalov a prispeli k eliminácii odpadu

Dostupný Lamač (doprava)

Chceme investovať do opravy chodníkov a ciest. V exponovaných častiach Lamača zavedieme rezidenčné parkovanie pre obyvateľov s trvalým pobytom. Je potrebné naďalej rozširovať preferenciu MHD, budovať logické cyklotrasy a bezpečne ich napojiť na okolité mestské časti. Vnímame tiež budúcnosť Lamača z hľadiska jeho rozrastania sa.

Parkovanie

 • chceme zaviesť rezidenčné parkovanie pre obyvateľov s trvalým pobytom
 • chceme aktívnejšie riešiť vybudovanie parkovacieho domu na sídlisku

Individuálna doprava

 • chceme obmedziť tranzit cez starý Lamač
 • chceme upokojiť dopravu vo vnútri mestskej časti, znížiť rýchlosť a upraviť cesty
 • chceme presadiť riešenie pre zvýšenie kapacity Lamačskej cesty od zastávky Pridánky po ŽST Lamač
 • chceme zvýšiť tlak na Národnú diaľničnú spoločnosť na vybudovanie protihlukovej steny
 • chceme presadiť obmedzenie rýchlosti na diaľnici od tunela Sitina po križovatku Bory na 80 km/h
 • chceme aktívne jednať s NDS a Ministerstvom dopravy o predĺžení bezplatnej časti diaľnice po križovatku Stupava

Hromadná doprava

 • chceme lepšie začlenenie ŽST Lamač do Bratislavskej integrovanej dopravy
 • chceme aktívne participovať na projekte železničnej zastávky Lamačská brána (Bory) a dohliadnuť na jej logické napojenie na MHD
 • chceme dodatočnú úpravu zrekonštruovaného úseku cesty od križovatky Podháj/Hodonínska po ŽST Lamač, kde mesto premárnilo príležitosť na rozšírenie cesty o vyhradený autobusový pruh prípadne cyklocestu

Cyklodoprava a rekreačná cyklistika

 • chceme dokončiť cyklolávku do Dúbravky
 • chceme aktívne riešiť bezpečné napojenie Lamača na cyklotrasu R11 (tzv. Dúbravská radiála), bezpečné napojenie z ulice V. Matrku cez diaľničný most a Harmincovu (plánované rozšírenie)
 • chceme pripraviť projekt segregovanej cyklotrasy do Záhorskej Bystrice
 • chceme zabezpečiť rekonštrukciu súčasnej panelovej cesty v smere na Železnú studničku a jej osvetlenie

Vzdelaný Lamač

Je potrebné podporovať a motivovať riaditeľky materskej a základnej školy, ako aj šikovných pedagógov tak, aby zariadenia vynikali z bratislavského priemeru a inšpirovali ďalšie školy k zlepšovaniu. Je potrebné hľadať cesty pre lepšie finančné ohodnotenie pedagógov tak, aby sme mohli zamestnávať šikovných a schopných učiteľov. Vzhľadom na očakávaný nárast počtu obyvateľov a rodín v rozvojových častiach Lamača je nevyhnutné zabezpečiť rozšírenie kapacít škôlok a školy.

 • chceme bezodkladne pracovať na zvyšovaní kapacít materských škôl a základnej školy
 • chceme vyššie individuálne ohodnocovanie pedagogických zamestnancov formou osobných hodnotení a príplatkov k základnému platu
 • chceme sa zamerať na možnosť úpravy jedálneho lístka, aby viac zohľadňoval kritériá zdravého stravovania a kvalitných surovín

Bezpečný Lamač

Lamač je náš domov a doma sa potrebujeme cítiť bezpečne. Preto presadíme zvýšený počet kamier a v spolupráci s novým primátorom väčší počet policajných hliadok. Prijmeme opatrenia pre upokojenie dopravy vo vnútri mestskej časti tak, aby sa rodičia nemuseli báť posielať deti samé do školy. Verejné priestory musia byť udržiavané, čisté a dobre osvetlené.

 • chceme kvalitné osvetlenie verejných priestorov
 • chceme vybudovať vlastný kamerový systém
 • chceme posilnenie hliadok mestskej aj štátnej polície
 • chceme terénnu sociálnu prácu zameranú na neprispôsobivých občanov
 • chceme zvýšiť starostlivosť o verejné priestory
 • chceme vzájomnú koordináciu mestskej časti a magistrátu pri údržbe verejných plôch

Rozvíjajúci sa Lamač

Lamač, vďaka rozvojovým zónam Bory a Zečák, v nasledujúcich rokoch znásobí počet svojich obyvateľov. S týmto rýchlym nárastom treba počítať vo všetkých oblastiach tak, aby tento rast bol v konečnom dôsledku výhodou a nie príťažou. Lamač bude nútený v nasledujúcich rokoch investovať do viacerých projektov, či už ide o verejné priestory, infraštruktúru alebo investície do vlastných budov.

Verejné priestory

 • chceme k projektom pristupovať zodpovedne, zapájať do ich plánovania obyvateľov, brať ohľad na ich potreby a využívať súťaže návrhov
 • chceme vrátiť občanov do hry pri rekonštrukcii Malokarpatského námestia; oni sú konečným užívateľom tohto priestoru; chceme ich zapojiť a zohľadniť ich názory
 • chceme obnoviť Vrančovičovu ulicu; pretvoriť na verejný priestor pre obyvateľov

Budovy a siete

 • chceme rozširovať kapacity a zlepšiť energetickú efektivitu škôlok a školy
 • chceme sprehľadniť situáciu v oblasti zásobovania tepla a teplej vody
 • chceme napojenie všetkých domov na verejnú kanalizáciu

Územné plánovanie a rozvojové zóny

 • chceme vypracovať územné plány pre zóny aj s výškovými limitmi výstavby, ktoré chceme stavebne regulovať
 • chceme brať ohľad na požiadavky obyvateľov pri posudzovaní zóny Zečák a jej dopade na životné prostredie
 • chceme sa aktívne podieľať na plánovaní projektu Univerzitnej nemocnice Rázsochy

Práca mestského poslanca

Lamač ako malá mestská časť má veľmi malý vplyv na mesto. Starosta je členom mestskej rady a jediný poslanec členom mestského zastupiteľstva. O to viac je potrebné, aby mestským poslancom bol aktívny človek schopný počúvať a presadzovať záujmy Lamača, ale rovnako sa podieľať na rozvoji mesta ako celku, z čoho má logicky prínos aj naša mestská časť.

 • chceme vhodné nastavenie mestskej parkovacej politiky
 • chceme riešiť Bratislavskú integrovanú dopravu s dôrazom na lepšie prepojenie železnice
 • chceme sa angažovať na riešení hluku z diaľnice
 • chceme prepojiť Lamač na existujúce a budúce cyklocesty
 • chceme ochranu lesoparku a rozvoj jeho rekreačnej funkcie
 • chceme koordináciu a posun k spoločnej údržbe ciest, chodníkov a zelene
 • chceme zriadenie zberného dvoru v oblasti Bratislava IV
 • chceme rekonštrukciu cesty na Železnú studničku a jej osvetlenie
 • chceme riešiť dopravu na cestách v správe magistrátu
 • chceme jednať o nespoplatnení diaľnice v úseku od Borov po Stupavu
 • chceme sa angažovať v projekte novej nemocnice Rázsochy

Ďalšie témy

Je veľa ďalších menších aj veľkých opatrení, ktoré môžu robiť Lamač lepším. Dôsledné využívanie dotácií na rozumné zveľaďovanie obecného majetku, presadzovanie obmeny verejného osvetlenia, či jasný a férový prístup stavebného úradu k stavebníkom, sú len niektoré z nich.

 • chceme, vzhľadom na očakávaný nárast počtu obyvateľov, ako aj na množstvo úloh, ktorými sa bude musieť miestne zastupiteľstvo venovať, prehodnotiť nielen počet zastupiteľov, ale aj možnosť zavedenia viacobvodového volebného systému
 • chceme presadzovať posilnenie pracovnej čaty a navýšenie rozpočtu na výkon jej povinností
 • chceme riešiť sťažnosti obyvateľov na nočné osvetľovanie ich bytov z nevhodne zvolených svetelných bodov a dohodnúť sa so správcom verejného osvetlenia na ich výmene
 • chceme férový a transparentný stavebný úrad - stavebníci dostanú jasnejšie podklady a pravidlá

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.