Volebný program Lepšieho Lamača

Nasledujúce štyri roky chceme vďaka spolupráci s lepším starostom Igorom Polakovičom postupne zlepšovať kvalitu života Lamačanov. Od malých zanedbávaných vecí a detailov, ktoré sa v Lamači často prehliadajú až po veľké veci, o ktorých sa vždy pred voľbami hovorilo, no sľuby sa nenaplnili.

Koniec neúprimným sľubom, chceme úprimné činy. Chceme lepšiu kvalitu života v Lamači.

Piktogram Lepší LamačKapitoly programu Lepší Lamač 2022 - 2026


Otvorený a transparentný Lamač
Starostlivý Lamač
Kultúrny Lamač
Zelený Lamač
Dostupný Lamač (doprava)
Vzdelaný Lamač
Bezpečný Lamač
Rozvíjajúci sa Lamač

Otvorený a transparentný Lamač

Lamaču prospeje spolupráca medzi obyvateľmi, poslancami a starostom. Spôsob komunikácie s obyvateľmi Lamača sa musí zmeniť. Časopis Lamačan nebude slúžiť na propagáciu starostu, ale na praktické informovanie o živote a aktivitách v mestskej časti. Chceme, aby mestská časť komunikovala otvorene, rýchlo a slušne smerom ku každému obyvateľovi.

 • chceme vytvoriť verejnú evidenciu podnetov a sťažností, kde bude zaznamenaný stav riešenia/vybavenia
 • chceme sa ako poslanci znovu v pravidelných intervaloch stretávať priamo s občanmi a vypočuť si ich podnety
 • chceme, aby starosta zvolený z našej kandidátky mal priestor na pravidelné týždenné stretnutia s obyvateľmi
 • chceme informovať o aktualitách týkajúcich sa Lamača formou SMS správ alebo upozorneniami v novej mobilnej aplikácii
 • chceme audit všetkých dlhodobých zmlúv uzavretých MČ Lamač, či sú aktuálne a či sú dodržané ich podmienky zmluvnými partnermi
 • chceme pravidelnú a hlavne hĺbkovú kontrolu plnenia uznesení, dodržiavanie stanovených termínov, ako aj ich obsahovú realizáciu
 • chceme zverejňovať odmeny verejných funkcionárov a ich účasť na zasadnutiach zastupiteľstva a komisií
 • chceme informovať obyvateľov o úlohách odborných komisií a možnosti zapojenia sa do ich práce
 • chceme vytvoriť priestor pre pravidelné diskusie na rôzne lamačské aj mestské témy
 • chceme spolupracovať s miestnymi odborníkmi; oslovíme architektov, sociálnych pracovníkov, odborníkov na dopravu, bezpečnosť a pod.; popri klasickom členstve v komisiách ponúkneme aj flexibilnejšiu možnosť participácie
 • chceme férový a transparentný stavebný úrad
 • chceme nastoliť ducha spolupráce medzi starostom, zastupiteľstvom a obyvateľmi Lamača; aby uznesenia poslancov neboli ignorované a aby správanie sa k obyvateľom zo strany vedenia mestskej časti bolo slušné a ústretové

Starostlivý Lamač

Lamač má najväčší podiel obyvateľov v seniorskom veku v Bratislave a zároveň zažívame tlak na školské zariadenia od silnej generácie detí narodených po roku 2010. No infraštruktúra tomu nezodpovedá. Preto opravíme a debarierizujeme chodníky, aby sa po nich dalo pohybovať lepšie, či už s paličkou alebo s kočíkom. V spolupráci s mestom otvoríme denný stacionár a komunitné centrum, aby mali kde tráviť svoj voľný čas všetky generácie. Chceme tiež vytvárať priestor na aktívne trávenie času seniorov, napríklad vybudovaním petangového ihriska.

 • chceme zaviesť funkciu koordinátora sociálnej pomoci, ktorý bude aktívne pomáhať občanom a poskytovať individuálne poradenstvo v sociálnej oblasti
 • chceme zriadiť denný stacionár pre seniorov, ktorý bude príjemným miestom na stretávanie sa spolu s klubovňou
 • chceme vytvoriť maximálnu súčinnosť a zlepšiť podmienky pre lekárov v Lamači - najmä všeobecného pre dospelých a pediatra
 • chceme zriadiť komunitné centrum pre všetky vekové kategórie s primeraným programom
 • chceme podporiť program “Lamačskí patróni” – ide o podporu medzigeneračných a komunitných vzťahov formou pomoci osamelým seniorom
 • chceme zriadiť verejne prístupné toalety
 • chceme vybudovať výťah v zdravotnom stredisku na Malokarpatskom námestí

Kultúrny Lamač

Lamač má v oblasti kultúry nevyužitý potenciál. Prinesieme do našej mestskej časti pestrejšiu ponuku kultúrnych podujatí, ktoré sa budú konať častejšie. Budeme úzko spolupracovať so ZUŠ, umeleckými súbormi v okolí a s BKIS. Spustíme formát Kultúrneho leta v Lamači, aby každú sobotu spríjemňoval posedenie na námestí komorný kultúrny program.

 • chceme podporovať kvalitnejšie formy kultúry, ktoré nielen zabávajú, ale aj ináč ľudí obohacujú a inšpirujú k zamysleniu
 • chceme lepšie propagovať a podporovať miestne kino, zriadiť filmový klub
 • chceme spolupracovať s miestnymi spolkami, organizáciami, združeniami a aktívnymi obyvateľmi na tvorbe podujatí
 • chceme pravidelne organizovať podujatia a koncerty
 • chceme zaviesť "Deň Lamača" – prezentáciu škôl, ZUŠ, knižnice a lamačských organizácií
 • chceme zaviesť "Lamačské trhové dni" – pravidelné farmárske trhy
 • chceme užšie spolupracovať s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom
 • chceme podporiť spoluprácu v oblasti kultúry a vzdelávania so susednými blízkymi mestskými časťami a obcami, ale aj so vzdialenejšími mestskými časťami či zahraničnými obcami

Zelený Lamač (ekológia a životné prostredie)

Našou aktívnou prácou a v rámci spolupráce s mestom sa  nám podarilo vysadiť takmer stovku nových stromov, kvetinové lúky, cibuľoviny a zelené ostrovčeky pri cestách, ktoré skrášľujú Lamač. V tomto volebnom období sa chceme zamerať na obnovu lamačských stromových alejí, realizácie parkových úprav, vodozádržných opatrení a zelených striech. Nedorobené námestie opeknie vďaka záhradníckym úpravám a dosadeniu stromov tam, kde chýbajú. Zameriame sa na ďalšiu minimalizáciu odpadu, a to aj pri verejných podujatiach.

 • chceme vysadiť ďalšie nové dreviny a kvety
 • chceme obnovovať a udržiavať existujúce dreviny
 • chceme vytvoriť inventarizáciu verejnej zelene a zmapovať zdravotný stav stromov
 • chceme podporovať projekty zelených striech na verejných budovách v správe MČ Lamač
 • chceme podporovať vodozádržné opatrenia
 • chceme podujatia organizované mestskou časťou tzv. "bez odpadov"
 • chceme motivovať miestnych predajcov, aby ponúkali ekologickejšie riešenia obalov a prispeli k eliminácii odpadu
 • chceme prírode blízku údržbu mestskej zelene a chceme doriešiť efektívnejší harmonogram kosenia
 • chceme podporovať projekty uzatvorených kontajnerových stojísk, ktoré budú spĺňať vhodný dizajn a požiadavky triedenia odpadu, a naďalej tiež chceme zefektívňovať odpadové hospodárstvo našej mestskej časti
 • chceme naďalej presadzovať posilnenie Komunálnych služieb Lamač a navýšenie rozpočtu na výkon ich činností
 • chceme vzájomnú koordináciu mestskej časti a magistrátu pri údržbe verejných plôch - zimná údržba a kosenie
 • chceme sprehľadniť podmienky zákazu vstupu so psom, zákazu voľného výbehu psov a tiež efektívnejšiu evidenciu psov; chceme tiež vytvárať podmienky na bezpečné venčenie psov

Dostupný Lamač (doprava)

Lamač má skvelé napojenie MHD, a to chceme rozvíjať. Za posledný rok pribudli moderné “harmoniky” na linke 63 a čoskoro budú nasadené aj nové dvanásťmetrové autobusy, ktoré sú potrebné hlavne na linku č. 30. Štyri roky bojujeme za zamedzenie tranzitu cez starý Lamač, no postup miestneho úradu je neskutočne pomalý. Preto, po prípadnom úspechu vo voľbách aj na poste starostu, dávame verejný záväzok, že tranzit bude vyriešený do šiestich mesiacov. V tomto volebnom období sme presadili dopravnú štúdiu pre rozšírenie časti Lamačskej cesty pri železnici a v nasledujúcom chceme, aby bola spracovaná projektová dokumentácia a začatá výstavba. Pre rozvoj cyklotrás počítame nielen s výstavbou cyklomosta do Dúbravky v gescii BSK, ale aj s realizáciou cyklotrasy zo Segnárov cez Hodonínsku s pokračovaním smerom na Záhorskú Bystricu.

 • chceme doriešiť vybudovanie parkovacieho domu na sídlisku
 • chceme dokončiť projekt obmedzenia tranzitu cez starý Lamač
 • chceme upokojiť dopravu vo vnútri mestskej časti, znížiť rýchlosť a upraviť cesty
 • chceme presadiť riešenie pre zvýšenie kapacity Lamačskej cesty od zastávky Pridánky po ŽST Lamač
 • chceme vybudovať chodník medzi Lamačom a krematóriom
 • chceme cyklotrasu medzi Lamačom a Záhorskou Bystricou
 • chceme zvýšiť tlak na Národnú diaľničnú spoločnosť na vybudovanie protihlukovej steny
 • chceme obnoviť lávku pre peších ponad železničnú trať zo zastávky na Skerličovu ulicu
 • chceme zrekonštruovať parkovisko na Malokarpatskom námestí pri pošte
 • chceme zabezpečiť rekonštrukciu súčasnej panelovej cesty v smere na Železnú studničku a jej osvetlenie
 • chceme podporovať cyklodopravu a mobiliár pre cyklistov

Vzdelaný Lamač

Popri jasnej priorite na bezpečné a včasné dokončenie projektu zvyšovania kapacity ZŠ sa zameriame na podporu učiteľov a zlepšovanie stravovacích podmienok a kvality stravy v školskom stravovaní. Lamačská knižnica je žiaľ pre mnohých Lamačanov neznáma a chceme pracovať nielen na jej viditeľnosti, ale aj zlepšovaní kvality a prepojenia s budúcim komunitným centrom. Chceme podporovať organizácie venujúce sa deťom a mládeži.

 • chceme dohliadnuť na včasné a bezpečné dokončenie rekonštrukcie základnej školy
 • chceme zachovať a zvýšiť príspevok na ďalšie vzdelávanie učiteľov
 • chceme sa zamerať na možnosť úpravy jedálneho lístka, aby viac zohľadňoval kritériá zdravého stravovania a kvalitných surovín
 • chceme zveľaďovať podmienky na vyučovanie našich detí v MŠ, ZŠ a v ZUŠ
 • chceme podporovať organizácie venujúce sa deťom a mládeži - krúžky, športové kluby, skauting a pod.

Bezpečný Lamač

Po reforme mestskej polície vzniká priestor aj pre otvorenie staníc v jednotlivých mestských častiach. Po Obchodnej ulici nedávno pribudla stanica v Pentagove vo Vrakuni. Naším cieľom je zriadiť pre políciu priestor na námestí. Zameriame sa na spoluprácu s pochôdzkarmi.
Rozbehneme terénnu sociálnu prácu. Ulice v Lamači budú bezpečnejšie, vylúčime tranzit z Bakošovej, Podhája a starého Lamača. Zavedieme Zóny 30 a budeme budovať vyvýšené priechody pre chodcov, aby bola posilnená ich bezpečnosť

 • chceme kvalitné osvetlenie verejných priestorov, pokračovať vo výmene starých sodíkových lámp za nové šetrné LED svietidlá
 • chceme vybudovať chodník na futbalový štadión pozdĺž cesty na ulici Na barine
 • chceme vybudovať vlastný kamerový systém
 • chceme posilnenie hliadok mestskej aj štátnej polície
 • chceme zaviesť terénnu sociálnu prácu zameranú na preventívnu prácu s občanmi v ťažkej životnej situácii (ľudia bez domova, bez trvalého príjmu, s inými sociálnymi alebo zdravotnými znevýhodneniami)
 • chceme zvýšiť starostlivosť o verejné priestory
 • chceme organizovať pravidelné vzdelávacie podujatia pre seniorov v oblasti počítačovej gramotnosti/bezpečnosti a aj iných bezpečnostných nástrah

Rozvíjajúci sa Lamač (bývanie a výstavba)

Verejné priestory opeknejú a budú funkčné. Opravíme či vymeníme povrchy chodníkov, pribudnú kvalitné lavičky a koše. Okrem rekonštrukcie Vrančovičovej v gescii mesta sa zameriame aj na ďalšie ulice v starom Lamači, aby boli bezpečné, mali v nich priestor kvalitné chodníky a zeleň, a umožnili príjemné bezbariérové prechádzky seniorom i rodičom s deťmi.
Rozvoj Lamača musí byť primeraný jeho mierke. Dokončíme Územný plán zóny Zečák, aby na ňom vznikla primeraná zástavba rodinných domov neznehodnocujúca celú oblasť. Dôležité bude lepšie prepojenie Borov pre peších a cyklistov, na ktorom chceme spolupracovať s developerom a NDS.

 • chceme postaviť skatepark alebo pumptrack pre lamačskú mládež a zrevitalizovať ďalšie aspoň dve ihriská pre deti
 • chceme k projektom pristupovať zodpovedne, zapájať do ich plánovania obyvateľov, brať ohľad na ich potreby a využívať súťaže návrhov
 • chceme napojenie všetkých domov v Lamači na verejnú kanalizáciu
 • chceme sprehľadniť situáciu v oblasti zásobovania tepla a teplej vody; chceme podporiť tvorbu ucelenej koncepcie energetickej politiky mestskej časti, navrhovanie opatrení na realizáciu projektov v oblasti zvyšovania energetickej účinnosti budov v správe a vo vlastníctve mestskej časti a v oblasti tepelného hospodárstva na území mestskej časti
 • chceme vypracovať územné plány pre zóny aj s výškovými limitmi výstavby, ktoré chceme stavebne regulovať
 • chceme brať ohľad na požiadavky obyvateľov pri posudzovaní zóny Zečák a jej dopadu na životné prostredie
 • chceme efektívnu revitalizáciu verejných priestorov so zapojením občanov
 • chceme naďalej obnovovať, revitalizovať a podľa potreby dopĺňať mobiliár (lavičky, herné prvky, malé koše, koše na triedenie odpadu na ihriskách a v parkoch, koše na psie exkrementy, stojany na bicykle, umývaciu stanicu na bicykle, a pod.)
 • chceme povzbudiť obyvateľov do starostlivosti o svoje okolie formou komunitných akcií a svojpomocných brigád

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.