Pripomienky k zámeru Modernizácie železničného uzla

10.01.2021

Železnice Slovenskej republiky zverejnili zámer modernizácie a rozšírenia úseku trate od Devínskej Novej Vsi cez Lamač až po hlavnú stanicu. Pripravili sme pre vás prehľad toho najdôležitejšieho. Pripomienky k zámeru je možné zasielať do 26. januára.

Zámer "Modernizácie železničného uzla Bratislava – vetva ZÁPAD" je podľa zákona o EIA zverejnený na stránke Enviroportal.sk. Zámerom je dosiahnutie európskych parametrov trate i zvýšenie jej technickej vybavenosti a bezpečnosti. Zvýšiť sa má aj rýchlosť a priepustnosť železničnej prepravy.

Do roku 2025 ŽSR predpokladajú vybudovanie nových železničných zastávok Patrónka a Železná studienka s modernizáciou úseku Devínska Nová Ves a Lamač. Do roku 2030 železnice uvažujú s modernizáciou hlavnej stanice, so zvýšením traťovej rýchlosti a s modernizáciou úseku Lamač – Hlavná stanica. Až po roku 2030 plánujú pristúpiť k vybudovaniu novej tunelovej rúry a následne doplniť tretiu traťovú koľaj v smere od Hlavnej stanice najskôr po Lamač a neskôr až po Devínsku Novú Ves. Podľa zdôvodnenia, úsek Hlavná stanica – Lamač vykazuje hodnoty blízke odporúčaným maximám a ŽSR zaznamenávajú preťaženosť dopravných koľají či nástupíšť. Technický stav niektorých zariadení zároveň znižuje využiteľnú kapacitu trate a spôsobuje aj obmedzenia rýchlosti

Projekt sa taktiež zaoberá protihlukovými opatreniami, vybudovaním bezbariérových nástupíšť a podchodov v stanici Lamač a jej zmenu na zastávku. Ak sa projekt urobí dobre, môže vyriešiť mnohé problémy, ktoré v okolí železnice dnes máme - od hluku, cez premostenia, podjazdy a podchody, až po lepšie vedenie cyklotrás popri trati, prípadne aj lepšie napojenie kúpaliska Lamač na verejnú dopravu zo strany železničnej stanice.

Zámer však s mnohými logickými úpravami nepočíta, a preto sme, tak ako mnoho ďalších jednotlivcov a organizácií (Cyklokoalícia, OZ Naše Karpaty...), využili príležitosť a zaslali Okresnému úradu niekoľko pripomienok. Budeme radi, ak sa pridajú aj ďalší aktívni obyvatelia našej mestskej časti a do termínu pošlú návrhy na doplnenie a vylepšenia projektu.

Čo navrhujeme (výber z pripomienok):

  1. Rozšírenie zárezu oporného múru pred zastávkou Bratislava - Železná studienka navrhnúť tak, aby súbežne s traťou po jej severnej strane mohla viesť aj cyklistická komunikácia. Územný plán mesta umiestňuje cyklotrasu (R12) práve do tejto polohy. Vedenie trasy popri trati by eliminovalo výškovo neefektívnu obchádzku so zlými sklonovými pomermi cez v súčasnosti panelový "Ostružinový chodník". Z hľadiska povoľovacích procesov, efektivity vynaložených verejných prostriedkov či zmenšenia množstva stavebných zásahov je lepšie budovanie oboch líniových stavieb zlúčiť.
  2. Úpravu podchodu v stanici Lamač tak, aby na strane Lamačskej cesty ústil priamo do úrovne vozovky a to so šírkovým usporiadaním min. 3 m. samostatný pás pre cyklistov a 3 m. samostatný pás pre chodcov. Na strane Kuneradskej / Povozníckej ulice vybudovať rampu pre cyklistov podľa TP085. V prípade vytvorenia nového vstupu na kúpalisko Lamač sa skráti prístupová doba chôdzou mimo bariér zo strany Lamačskej cesty o cca. 10 minút, čo zníži zaťaženie ulice Segnáre (nelegálnym) parkovaním. Vyústenie podchodu do úrovne Lamačskej cesty odstráni zbytočný výškový rozdiel.
  3. Konzultovať s hlavným mestom ako vlastníkom parciel optimálne napojenie podchodu v stanici Lamač tak, aby jeho vyústenie na severnej strane umožňovalo prístup na stanicu od ulíc Segnáre a Povoznícka.
  4. Cestný most v km 48,621 rozšíriť o tretí jazdný pruh a 2 cyklopruhy. Zároveň rozšíriť chodníky obojstranne na voľnú šírku 2,5 m. Mesto Bratislava plánuje zriadiť vyhradený jazdný pruh pre autobusy na Hodonínskej ulici a Lamačskej ceste pre smer jazdy do centra.
  5. Trať od začiatku zárubného múru pred križovaním diaľnice D2 (cca km 47,1) po cestný most na I/2 (km 48,621) navrhnúť tak, aby bolo možné jej prekrytie. Trať je momentálne vedená v záreze a spolu so súbežnou diaľnicou D2 vytvára dvojitú líniovú bariéru. Zámer Národnej diaľničnej spoločnosti, “Diaľnica D4 Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica” počíta pri výstavbe tunela Karpaty na diaľnici D4 s prekrytím diaľnice D2 v tomto úseku. Prekrytie železničnej trate odstráni líniovú bariéru medzi MČ Dúbravka a Lamač, a okrem eliminácia hluku umožní aj ďalší rozvoj územia (napr. výstavbu parku).
  6. Preveriť výsledky vibroakustickej štúdie a osadiť protihlukové steny po celej dĺžke vedenia trate v intraviláne mesta. 
  7. Zachovanie existujúcich historických objektov (strážny domček - NKP) na zastávke Železná studnička, pri úpravách nástupíšť tieto objekty presunúť a revitalizovať, a vhodne zapracovať do prostredia. Nanovo vybudovať repliku vyhorenej čakárne (NKP) na severnej strane zastávky.
  8. Zachovať a rozšíriť prepojenie medzi južnou stranou areálu OC Galéria Tesco Lamač ulicami Zidiny a Ostružinový chodník (podjazd/podchod), aby naďalej slúžil peším a cyklistom.
  9. Vybudovať lávku spájajúcu Zelenohorskú ulicu v MČ Lamač so severnou časťou areálu OC Galéria Tesco Lamač. Lávka by mala byť riešená bazbariérovo, aby vyhovovala občanom so zníženou pohyblivosťou ako aj cyklistom.
  10. V súlade s aktuálnou verziou spracovaného návrhu Územný plán zóny Zečák počítať pri zámere s mostnými objektmi v oblasti medzi ŽST Lamač a Zastávkou Železná studienka.

Pripomienky je možné poslať do 26. januára elektronicky (napr. cez Slovensko.sk) alebo na adresu:

Okresný úrad Bratislava
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Tomášikova 46

832 05  Bratislava 3


späť

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.