Prečo chceme meniť miestny poplatok za rozvoj

09.12.2018

Od piatku 30. novembra visí na úradnej tabuli Miestneho úradu návrh nového Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o miestnom poplatku za rozvoj. Prečo sme sa rozhodli toto nariadenie otvoriť a prečo má zmysel sa s jeho prijatím ponáhľať, zistíte v nasledujúcich riadkoch. 

Čo je miestny poplatok za rozvoj

Od roku 2017 je v platnosti Zákon o miestnom poplatku za rozvoj, ktorý obciam umožňuje spoplatniť nové stavby tak, aby samospráva získala financie na súvisiaci rozvoj infraštruktúry akou sú nové chodníky, cesty, cyklocesty, škôlky, školy, parky, či športoviská. 

Poplatok sa vypočítava z metrov štvorcových podlahovej plochy nadzemnej časti stavby. Pre zvýhodnenie stavby rodinných domov bola do zákona vložená odpočítateľná položka 60 m2, ktorá sa od výmery odpočítava. V prípade Bratislavy, ktorá má svoje samostatné mestské časti, sa poplatok delí v pomere 68:32 v prospech mestských častí. 

Ak si chce obec daný poplatok uplatňovať, musí prijať VZN, v ktorom výšku poplatku pre jednotlivé druhy stavieb stanoví. Takéto nariadenie prijalo miestne zastupiteľstvo v Lamači v roku 2017 a účinné je od 1.1.2018. 

VZN určilo sumu za meter štvorcový podlahovej plochy, ktorou je stavebník/developer pri vydávaní stavebného povolenia spoplatnený. Na základe zákona môže byť táto suma rôzna pre rôzne druhy stavieb. Zákon tiež umožňuje určenie výšky poplatku v rozmedzí od 3 do 35€ za m2.  

V Lamači sadzba miestneho poplatku za rozvoj pre stavby na bývanie (bytovky a rodinné domy) bola určená na 15 EUR/m2, stavby na pôdohospodársku produkciu 10 EUR/m2,  priemyselné stavby 25 EUR/m2 a ostatné stavby (drobné stavby nad 25 m2, napríklad záhradné chatky či samostatne stojace garáže) 25 EUR/m2, v prípade stavieb určených na podnikanie je sadzba 35 EUR/m2. Pôvodný návrh VZN predložený na miestne zastupiteľstvo vo februári 2017 kopíroval trend v celej Bratislave. No pri hlasovaní bola výška poplatku výška poplatku pre bytovky a RD znížená. 

Dôležité financie pre Lamač

Lamač má dve veľké rozvojové zóny - Bory a Zečák. Výstavba v týchto lokalitách v nasledujúcich rokoch radikálne zvýši počet obyvateľov našej mestskej časti odhadom o osem tisíc nových obyvateľov. V programe Lepšieho Lamača sme sa zaviazali urobiť všetko pre to, aby bol tento nárast čo najmenej záťažou a čo najviac prínosom pre mestskú časť a jej obyvateľov. 

Už dnes zápasíme s nedostatočnou kapacitou školských a predškolských zariadení. Miestny poplatok za rozvoj má v prípade stavieb na bývanie vytvoriť aspoň čiastočnú finančnú kapacitu pre budovanie potrebnej infraštruktúry. 

Prečo otvárame už raz prijaté VZN

V roku 2017 prijali VZN o poplatku všetky bratislavské mestské časti. Nižšie prinášame prehľad v súčasnosti platnej výšky poplatku v rôznych mestských častiach Bratislavy:


Porovnanie výšky poplatku za rozvoj - mestské časti Bratislava

Z prehľadu je jasné, že Lamač je na jednej strane mestská časť s obrovskými plochami určenými na výstavbu, no na druhej strane máme v Bratislave druhý najnižší poplatok pre stavby na bývanie.  

Okolité mestské časti, ako je Dúbravka, Karlova Ves a Záhorská Bystrica, nastavili poplatok za rozvoj na sumu 35 € za meter štvorcový. Devínska nová Ves si zvolila výšku 18 €.

Sumu 15 € pre stavby určené na bývanie, teda aj nové bytovky považujeme za neprimerane nízku. A to nielen pri porovnaní s inými mestskými časťami, ale aj pri uvedomení si, aké náročné investície do infraštruktúry nás čakajú. Rozdiel 20tich EUR je naozaj obrovský.
V krátkodobom horizonte predstavuje sumu v sto-tisícoch EUR, v dlhodobom ide o niekoľko miliónov.  Tieto peniaze sú viazané na zákonom dané kapitálové výdavky. Nemôžu sa teda legálne “prejesť” a naopak, potrebujeme ich použiť na rozumný rozvoj našej mestskej časti.

Na poslednú chvíľu, no je to potrebné.

Ak chceme, aby nariadenie platilo už v roku 2019, musíme stihnúť 15-dňovú lehotu na zverejnenie pred hlasovaním, 10-dňovú lehotu na zozbieranie pripomienok, následne ich vyhodnotenie a samotné odhlasovanie na zastupiteľstve. Po ňom plynie ďalších 15 dní, pokiaľ VZN nadobudne účinnosť.

Keďže ustanovujúce zastupiteľstvo bude až 10. decembra (v pondelok), požiadali sme tak súčasného a aj novozvoleného starostu o súčinnosť. Obaja nám vyšli v ústrety, a tak sme stihli posledný možný termín zverejnenia návrhu VZN v piatok 30.11:2018. Ďakujeme. 

Dôležitá otázka je, prečo chceme stihnúť účinnosť VZN od 1.1.2019. Odpoveď je jednoduchá. Ak by sme to nestihli teraz, zmena by mohla byť účinná až od 1.1.2020. Pritom oficiálne aj neoficiálne sa vynárajú informácie o veľkých projektoch, pri ktorých by ročné omeškanie znamenalo veľkú finančnú stratu pre Lamač. 


Časté otázky:

Z akých stavieb sa platí poplatok za rozvoj?

 Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území obce,

a) na ktorú je vydané právoplatné stavebné povolenie, ktorým sa povoľuje stavba,
b) ktorá je ohlásená stavebnému úradu,
c) na ktorú je vydané rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením alebo
d) ktorá je dodatočne povolená.

Predmetom  poplatku podľa týchto bodov je stavba, ak jej uskutočnením vznikne nová alebo ďalšia podlahová plocha v nadzemnej časti stavby.

Z akých stavieb sa poplatok neplatí?

Miestny poplatok za rozvoj sa netýka stavieb slúžiacich ako zdravotnícke  zariadenia, materské, základné, stredné školy, verejné vysoké školy ako aj stavby určené na sociálne bývanie, športové účely, sociálne služby či vstavané garáže a parkovacie státia v rámci existujúcej stavby a iné.  

Takisto sa povinnosť platiť poplatok netýka údržby, rekonštrukcie či  modernizácie stavieb, pri ktorých sa nemení ich podlahová plocha, drobných stavieb, nadstavieb a prístavieb s výmerou podlahovej plochy do 25 m2. 

Ako sa poplatok vypočítava?

Základom poplatku za rozvoj je výmera nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby v m2. Poplatok za rozvoj sa vypočíta ako súčin výmery podlahovej plochy znížený o 60 m² a sadzby určenej podľa druhu stavby. 

Najčastejšie sa ľudia pýtajú na výpočet poplatku pri stavbe rodinného domu. Pozrime si teda príklad RD s podlahovou plochou 120 metrov štvorcových:

Kedy sa platí poplatok za rozvoj?

Poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia, dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, dňom právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby alebo dňom ohlásenia stavby stavebnému úradu. 

Vyrubený poplatok za rozvoj je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Mestská časť môže určiť na základe žiadosti poplatníka, platenie poplatku za rozvoj v splátkach. 

Čo je možné z tohto príjmu postaviť?

Výnos z poplatku za rozvoj sa použije na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich so stavbou vrátane vysporiadania pozemku na tento účel: 

a) zariadenia starostlivosti o deti,
b) slúžiacou na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb,
c) sociálneho bývania,
d) školského zariadenia a zariadenia slúžiaceho na praktické vyučovanie,
e) zdravotníckeho zariadenia,
f) verejne prístupného parku, úpravou verejnej zelene,
g) miestnej komunikácie, parkovacích plôch, verejného osvetlenia a technickej infraštruktúry.


späť

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.