Kaplnka svätej Rozálie

18.11.2020

Kaplnka svätej Rozálie je jedna z troch národných kultúrnych pamiatok na území našej mestskej časti. Ak sa spýtate bežného Lamačana na to, aká budova je najcharakteristickejšia pre našu mestskú časť, celkom určite označí práve "Rozálku". Kaplnku postavil magistrát v rokoch 1680 až 1682 z prostriedkov verejnej zbierky medzi mešťanmi z vďaky za ukončenie morovej epidémie. Mnohí Lamačania ju považujú za ikonický symbol našej mestskej časti, mnohí sa dokonca o ňu roky starali a dodnes starajú a snažia sa ju chrániť.

V nasledujúcich riadkoch sa pokúsime čo najprehľadnejšie zhrnúť aktivity, ktoré sme vykonali ako poslankyne a poslanci za iniciatívu Lepší Lamač.

Čo sme doteraz urobili pre ochranu kaplnky svätej Rozálie:

10.04.2019 - zasadnutie Komisie dopravy, územného rozvoja a výstavby
Dokumentácia k projektu "Mestské vily Lamač" na Rajtákovej ulici - Ing. Andrej Ochotnický. Petícia občanov proti výstavbe.

27.05.2019 - zasadnutie Komisie dopravy, územného rozvoja a výstavby
Zasadnutia sa zúčastnili zástupcovia petičného výboru Ing. Poltársky a p. Kolláriková. Informovali o predloženej petícii, ktorú tento deň podali na MÚ Lamač.  Zástupcovia petičného výboru riešili problematiku aj so zástupcami  urbariátu z hľadiska dlhodobého prenájmu pozemkov. Namietajú hlavne voči podlažnosti stavby s ohľadom na stabilizované územie malopodlažnej bytovej zástavby, zastavanosti pozemku, odstupu rodinných domov od seba navzájom. Požadujú zachovanie parku a vylúčenie tejto zelenej plochy z výpočtov zastavanosti územia zástavby.

Záver komisie:


20.06.2019 - Zastupiteľstvo, návrh uznesenia predložený poslancom Matúšom Harmaňošom

    Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač:

A. Schvaľuje obstaranie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny pre územie Ochranného pásma Národnej kultúrnej pamiatky Kaplnky sv. Rozálie“
B. Ukladá starostovi:

Zabezpečiť v súlade s §17 zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona obstaranie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny pre územie OP NKP Kaplnky sv. Rozálie“ v súlade s potrebami územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie v primeranom a hospodárnom rozsahu, v súlade so záväznou časťou Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy v záujme zvýšenia kvality prostredia a zabezpečenia pamiatkovej ochrany NKP Kaplnky sv. Rozálie.

Dôvodová správa:

Zámerom predloženého návrhu na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Lamač - územie OP NKP Kaplnky sv. Rozálie“ je získanie záväzného dokumentu na zonálnej úrovni, ktorý spodrobní platný územný plán mesta v rozsahu a obsahu podľa § 12, § 13 a § 23 stavebného zákona, nakoľko aj schválený Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy v záväznej časti C určuje mestskej časti Lamač obstarať územný plán zóny pre uvedené územie.

Regulácia územia na zonálnej úrovni zabezpečí, aby v stabilizovanom území nebolo možné umiestniť nové stavby, ktoré nerešpektujú charakteristické princípy existujúcej uličnej zástavby individuálnych rodinných domov. Regulácia daného územia zároveň ochráni NKP Kaplnku sv. Rozálie.


09.06.2020 - Miestne zastupiteľstvo

Vystúpenie Igora Polakoviča, poslanca Mestského zastupiteľstva Bratislavy za Lamač na zasadnutí MZ

Vážený pán starosta, vážená pani vicestarostka, vážené panie poslankyne a páni poslanci,

na júnovom mestskom zastupiteľstve, ktoré sa koná o dva týždne, sa mimo iného bude rozhodovať o zverení Národnej kultúrnej pamiatky kaplnky Sv. Rozálie a okolitého parčíku do správy MČ Lamač.

Kaplnku postavil magistrát v rokoch 1680 až 1682 z prostriedkov verejnej zbierky medzi mešťanmi z vďaky za ukončenie morovej epidémie. Mnohí Lamačania ju považujú za ikonický symbol našej mestskej časti, mnohí sa dokonca o ňu roky starali a dodnes starajú.

Táto vyše tristo ročná pamiatka nie je v zúboženom stave, no všetci vidíme, že do nej samotnej, ako aj jej okolia bude treba investovať energiu, financie a čas. Osobne som presvedčený, že Lamačania toto dokážu. Starostlivosť a zveľaďovanie Rozálky a jej okolia bola priorita pre mnohých z nás.

No zároveň za posledný rok, a zhodou okolnosti oveľa intenzívnejšie v tomto čase, ma ako obyvateľa tejto časti Lamača oslovujú spoluobčania, ktorí sú pobúrení aktivitami, ktoré sa dejú na neďalekom pozemku na Rajtákovej ulici. Na pozemkoch patriacich urbáru majú v pláne niektorí jeho členovia výstavbu, ktorá je podľa môjho názoru nezlučiteľná s deklarovanou ochranou a zveľaďovaním národnej kultúrnej pamiatky kaplnky Sv. Rozálie ktorú chce naša MČ po novom spravovať.

V roku 2006 bolo rozhodnutím Pamiatkového úradu Slovenskej republiky vyhlásené ochranné pásmo národnej kultúrnej pamiatky (NKP). Tomuto rozhodnutiu predchádzalo aj schválenie návrhu na vyhlásenie NKP Miestnym zastupiteľstvom v Lamači a záväzné stanovisko podpísal vtedajší starosta. Takže nejde iba o rozhodnutie štátneho orgánu, ale pravidlá ochranného pásma sa rozhodla dodržiavať a podporovať aj miestna samospráva.

V rozhodnutí PÚSR sa okrem iného určuje niekoľko dôležitých povinnosti:
1. Výstavba na nezastavaných parcelách v ochrannom pásme a úprava existujúcej zástavby nesmie presiahnuť úroveň vrcholu návršia, na ktorom je kaplnka situovaná.
2. Vylučuje sa budovanie veľkoobjemových hmôt a nových konkurenčných dominánt.
3. Rešpektuje sa mierka prevažujúcej charakteristickej zástavby v ochrannom pásme.

Tieto, ako aj ďalšie povinnosti určené v rozhodnutí PÚ SR, musia byť kompetentným zamestnancom stavebného úradu známe, a musia ich posudzovať pri každom jednom rozhodnutí o umiestnení stavby v tejto lokalite. Pokiaľ teda profesionálne majú na to vykonávať svoju prácu.

Žiaľ, čoskoro samospráva a stavebný úrad začala tieto pravidlá flagrantne porušovať.

Prvým z nich bola výstavba na parcele 1775/8 na Rozálskej ulici, kde pri zmene stavby pred dokončením a jej nadstavbe, prišlo k doslovnému zatieneniu kaplnky. Táto stavba podľa pravidiel nemala nikdy získať stavebné povolenie.

A žiaľ nejde o posledný prípad. Aktuálne došlo k oploteniu parcely 1763/11, na ktorej stavebník, bývalý poslanec miestneho zastupiteľstva, plánuje stavať rodinný dom. Aj keď projekt nie je verejnosti k dispozícií, podľa dostupných informácií má táto stavba presiahnuť úroveň vrcholu návršia, na ktorom je situovaná kaplnka o 3 metre.

Zároveň na susedných pozemkoch vznikol zámer o stavbu domov, ktoré objemovo, vizuálne, ako aj počtom bytov pripomínajú skôr bytovku a nie „stavby charakteristické pre túto oblasť“.

Ide o stavby, ktoré nemali byť v oblasti povolené. Ich schválenie považujem za zásadné pochybenie stavebného úradu. Rovnako kladné odporúčacie stanovisko k stavbe považujem za zlyhanie vtedajšej stavebnej komisie, ktorá sa k stavbám vyjadruje.

Vážený pán starosta a vážené panie poslankyne a páni poslanci. V perspektíve týchto udalostí vyvstávajú logické obavy z toho, či orgány mestskej časti dokážu efektívne chrániť národnú kultúrnu pamiatku o ktorú sa uchádzame.

Ako optimista verím, že bližšia správa bude pre Rozálku na osoh a preto ako zástupca Lamačanov bude o dva týždne hlasovať za jej zverenie do správy MČ Lamač.

No zároveň chcem týmto príspevkom zdvihnúť varovný prst nad spôsobom, akým stavebný úrad v našej MČ dlhodobo funguje. Ako člen stavebnej komisie vidím viacero prípadov, kedy stavebný úrad nekonal a nekoná v prospech verejného záujmu. Na tieto prípady sme v uzneseniach stavebnej komisie aj upozornili.

Chcem Vás preto požiadať o preskúmanie postupov stavebného úradu v oblasti ochranného pásma a o vyvodenie osobnej zodpovednosti voči konkrétnym zamestnancom SÚ.


09.06.2020 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač

A. žiada
starostu o preskúmanie rozhodnutí vydaných stavebným úradom MČ Lamač v súvislosti s investičnou činnosťou na parcelách 1763/1, 1763/09, 1763/10, 1763/11, 1763/12, 1763/13 a 1763/14 so zameraním na súlad s rozhodnutím Pamiatkového úradu SR č. PÚ-06/359-16/6960Kol z 01.08.2006, ktorým vyhlásil ochranné pásmo nehnuteľnosti národnej kultúrnej pamiatky Rímskokatolícka kaplnka sv. Rozálie

B. žiada
predložiť z tejto kontroly správu na nasledujúce riadne rokovanie MZ MČ Bratislava – Lamač


09.06.2020 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač – Interpelácie poslancov

Interpeláciu predniesol poslanec Matúš Harmaňoš:

- požiadal o informácie ohľadom výrubu a výstavby na pozemku parcely registra C 1763/11 k.ú. Lamač:

1. Kedy a kým bolo vydané záväzné stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti?
2. Kedy bolo vydané stanovisko Komisie výstavby, územného rozvoja a regionálnej politiky pri Miestnom zastupiteľstve BratislavaLamač?
3. Kedy bolo vydané povolenie na výrub drevín na pozemku?
4. Kedy bol výrub drevín realizovaný?
5. Kde bola určená náhradná výsadba a v akom rozsahu?
6. Kedy bola náhradná výsadba zrealizovaná a kde?
7. Kedy bolo vydané stavebné povolenie Stavebným úradom Lamač a na akú dobu?
8. Či a kedy bolo stavebné povolenie predĺžené.

Starosta vzal interpeláciu na vedomie.

22.07.2020 - Odpoveď na písomnosť označenú ako "Písomná interpelácia poslanca" zo dňa 09.06.2020

Dobrý deň,

v súlade s § 51 ods. 5 Rokovacieho poriadku MZ MČ BA – Lamač v znení Dodatku č. 1 a 2 Vám v texte nižšie a v prílohe zasielame odpovede na písomnosti označené ako „Písomná interpelácia poslanca“ zo dňa 09.06.2020. Zároveň sa ospravedlňujeme za neskoršie zaslanie odpovede.

Interpelácia:

„Žiadam o informácie ohľadom výrubu a výstavby na pozemku parcely registra C 1763/11 k.ú. Lamač:“


Otázka č. 1) „Kedy a kým bolo vydané záväzné stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti?“
OdpoveďZáväzné stanovisko bolo vydané Hlavným mestom SR BA dňa 19.10.2015 pod číslom MAGS ORM 48110/15-302219.

Otázka č. 2) „Kedy bolo vydané stanovisko Komisie výstavby, územného rozvoja a regionálnej politiky pri Miestnom zastupiteľstve Bratislava – Lamač?“
Odpoveď: Na zasadnutiach Komisie výstavby, územného rozvoja a regionálnej politiky prišlo k prerokovaniu v termínoch 11.03.2015 a 15.04.2015. Stanovisko k zámeru vydala Mestská časť Bratislava - Lamač dňa 28.04.2015 pod číslom ODUR-2015/329/Bá-3460 a záväzné stanovisko vydala Mestská časť Bratislava - Lamač pod číslom ODUR-2015/630/Bá-6504 dňa 07.09.2015.

Otázka č. 3) „Kedy bolo vydané povolenie na výrub drevín?“
Odpoveď: Povolenie na výrub drevín bolo vydané dňa 26.01.2019 pod číslom 8242016 a následne doplnené rozhodnutím zo dňa 03.03.2016 pod číslom 8242016/2.

Otázka č. 4) „Kedy bol výrub realizovaný?“
Odpoveď: Výrub v zmysle platného rozhodnutia nebol realizovaný. Na pozemku boli odstránené len invázne dreviny, na ktoré sa nevzťahuje povolenie v zmysle zákona. Jeden z topoľov bol odstránený v auguste 2017 (vid foto) z dôvodu jeho vyvrátenia počas búrky. Druhý topoľ, uvedený v rozhodnutí na výrub bol odstránený v roku 2019 z dôvodu jeho vyschnutia. Obe dreviny boli odstránené pracovníkmi Mestskej časti Bratislava - Lamač.

Otázka č. 5) „Kde bola určená náhradná výsadba?“
Odpoveď: Náhradná výsadba v počte 5 ks stromov bola určená na pozemku žiadateľa p.č. 1763/11 a v počte 10 ks stromov v okolí Rozálskej kaplnky p.č. 1025/1.

Otázka č. 6) „Kedy bola náhradná výsadba realizovaná?“
Odpoveď: Náhradná výsadba nebola realizovaná vzhľadom na fakt, že neprišlo k výrubu drevín na ktoré sa povolenie vzťahuje (preverené v teréne dňa 06.07.2020). V prípade, že by malo k výrubu dôjsť bude potrebné nové konanie nakoľko predmetné rozhodnutie bolo platné do konca roka 2016. 

Otázka č. 7) „Kedy bolo vydané stavebné povolenie Stavebným úradom Lamač a na akú dobu?“
Odpoveď: Stavebné povolenie bolo vydané dňa 22.03.2016 pod číslom 2016/157-770/RUSK/SP/Ba platné na dobu 2 rokov po nadobudnutí právoplatnosti dňa 29.4.2016.

Otázka č. 8) „Či a kedy bolo stavebné povolenie predĺžené ?“
Odpoveď: Stavebné povolenie bolo predĺžené dňa 17.04.2018 pod číslom 2018/209-2660/RUSK/SPzm/Ko, právoplatné 20.05.2018 o dva roky do 20.05.2020. Stavebníci podali dňa 26.03.2020 pod č.2355/2020 Oznámenie o začatí stavby a zároveň žiadosť o predĺženie termínu na dokončenie stavby o 24 mesiacov. Mestská časť Bratislava - Lamač vydala dňa 02.04.2020 pod číslom 2020/317-2464/OUKSP-PLV/AK predĺženie lehoty výstavby do 20.05.2022.

20.07.2020 - Podnet na zastavenie stavebných prác z dôvodu neplatnosti stavebného povolenia

Po komunikácii s obyvateľkami a obyvateľmi lokality poslal mestský poslanec Igor Polakovič podnet na Stavebný úrad MČ Lamač s podnetom na zastavenie stavebných prác na parcele reg. C KN č. 1763/11 kvôli neplatnosti stavebného povolenia. Podľa svedectiev obyvateľov a fotodokumentácie (okrem iného aj zverejnenej aj na Facebookovej skupine Lamačania) nezačala stavba na danej parcele pred dňom skončenia platnosti stavebného povolenia, čím podľa stavebného zákona nie je možná ďalšia stavebná činnosť a stavebník musí požiadať o stavebné povolenie nanovo. Stavebník zároveň nepožiadal o predĺženie stavebného povolenia, ale iba o predĺženie termínu ukončenia stavby. V podnete boli rovnako uvedené kontaktné údaje na obyvateľov, ktorí sú v prípade zisťovacieho konania pripravení danú vec dosvedčiť ako aj poskytnúť originál fotografií.

3.08.2020 - Odpoveď na podnet na zastavenie stavebných prác z dôvodu neplatnosti stavebného povolenia

V nej vedúca oddelenia územného konania a stavebného poriadku MČ Bratislava-Lamač mimo iného odpovedá, že SÚ nevie preukázať uvedené skutočnosti, pretože ich nemôže považovať za úplne dôveryhodné a rozhodujúce pre posúdenie veci. 


Ako ďalej?

Priebežne sme komunikovali a komunikujeme s obyvateľmi lokality, pričom ich snahy podporujeme. Súhlasíme s tým, že už spôsob povolenia existujucej predimenzovanej stavby predchádzajúcim starostom naznačil, ako môže pokračovať ďalšia zástavba okolitých pozemkov. Budova postavená pred niekoľkými rokmi porušila regulatívy ochranného pásma národnej kultúrnej pamiatky. Dnes má ten istý stavebník snahu v lokalite postaviť ďalší objekt, tento raz dva "rodinné domy", každý po tri bytové jednotky.  Daná navrhovaná "dvojička" rodinných domov má charakter bytovky, ktorá je v tomto území neprípustná a svojou hmotou konkuruje dominancii kaplnky na návrší.

Ani to, že na ďalších pozemkoch "pod Rozálkou" bude stavať napríklad aj bývalý poslanec miestneho zastupiteľstva či rodina súčasného starostu, nepridáva v celej tejto kauze na dôvere v schopnosť samosprávy ochraňovať verejný záujem.

Prílohy:

Rozálka - mapa ochranného pásma NKP (PDF)

Rozálka - ochranné pásmo - rozhodnutie (PDF)
späť

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.