Voľba miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Lamač

03.05.2019

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač vyhlasuje voľbu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač.

Odovzdanie písomnej prihlášky kandidáta na výkon funkcie aj s ostatnými požadovanými dokladmi je najneskôr do 05.06.2019 do 16.30 hod. do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Lamač, Malokarpatské nám. č. 9, 841 03 Bratislava v zalepenej obálke s označením „VOĽBA MIESTNEHO KONTROLÓRA“, s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“ alebo kandidát môže zaslať svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke prostredníctvom poštovej prepravy na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Lamač, Malokarpatské nám. č. 9, 841 03 Bratislava s viditeľným označením na obálke: „VOĽBA MIESTNEHO KONTROLÓRA“, s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“, pričom prezenčná pečiatka podateľne na obálke musí byť s najneskorším dátumom 05.06.2019 a na prihlášky kandidátov na výkon funkcie doručené po tomto dátume sa nebude prihliadať.

Ostatné náležitosti prihlášky a ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač si môžete prečítať v prílohe oznamu.

Voľba miestneho kontrolóra - vyhlásenie

späť