Veronika Hagovská - čo sa podarilo v roku 2020 a aké sú priority na rok 2021

04.02.2021

Som vďačná, že napriek situácii, ktorej sme v roku 2020 čelili, sa mi podarilo presadiť, a aj s pomocou Miestneho Úradu a Komisie životného prostredia a hospodárskej stratégie, zrealizovať niekoľko prospešných aktivít. Spomeniem napríklad jarnú výsadbu stromov, kríkov a kvetov na Malokarpatskom námestí, výsev lúčnych kvetov na ploche pri autobusovej zastávke Cesta na Klanec, pribudli ďalšie komunitné kompostoviská, začala sa revitalizácia nevyužitého cípu na školskom dvore, výmena lavičiek na sídlisku a tiež sme sa venovali problematike odpadového hospodárstva a naštartovali niektoré kroky, ktoré, verím, v tejto oblasti prinesú časom svoje benefity. Teším sa tiež z postupného odstraňovania vizuálneho smogu. Moje veľké poďakovanie patrí Lamačankám a Lamačanom, ktorí sa v roku 2020 zúčastnili dobrovoľníckych brigád spojených napríklad s výsadbou alebo čistením čiernych skládok. Tiež sa teším z umiestnenia ochranných krytov pre mladé stromčeky, či z návratu nášho špeciálneho koša na cigaretové špaky.

Na zasadnutiach Komisie životného prostredia a hospodárskej stratégie sme diskutovali veľa tém. Niektoré z nich majú samozrejme presah viacerých rokov a tiež dávajú priestor na spoluprácu hlavne s Komisiou dopravy, územného rozvoja a výstavby. Tu spomeniem napríklad rekonštrukciu Malokarpatského námestia, ktorá sa verím v roku 2021 bude blížiť do finále. Pokiaľ ide o ďalšie priority v roku 2021, spomeniem napríklad vytvorenie zberných miest v Lamači, riešenie otázky kontajnerových stojísk na sídlisku či výmenu malých košov za vhodnejšie, ako aj možnosť triedenia odpadu na verejných priestranstvách, obnova a dopĺňanie mobiliáru, či vybudovanie agility parku pre psov. Tiež by som bola rada, keby sa spolu s dokončením revitalizácie cípu na školskom dvore podarilo vyriešiť odvodnenie bežeckej dráhy. Ďalej je to riešenie problematiky BES.

Čaká nás teda nejedna výzva. Verím však, že sa nám bude dariť ich premieňať na realitu v podobe prínosu pre vás, obyvateľov a obyvateľky Lamača.

Veronika Hagovská, poslankyňa Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Lamač


späť