Starosta, poslanci, prednosta a miestny úrad

26.08.2019

Starosta

Starosta obce a obecné zastupiteľstvo sú orgánmi obce s rôznymi kompetenciami, ktoré ustanovuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Starosta je predstaviteľom obce a zároveň najvyšším výkonným orgánom obce. Táto funkcia je verejnou funkciou a starosta je tým pádom verejným činiteľom.

Starosta je primárne štatutárnym orgánom obce, ktorý môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Tento poverený zamestnanec obce však rozhoduje v mene obce iba v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

Funkcia starostu je tiež nezlučiteľná s určitými funkciami, a to funkciou poslanca, zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,  štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený, predsedu samosprávneho kraja, vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy a inými funkciami podľa osobitného zákona.

Kompetencie starostu sú nasledovné:

Prednosta

Postavenie prednostu obecného úradu je definované v § 17 zákona o obecnom zradení rámcovo, no jeho pracovné zameranie je veľmi široké a podrobne býva uvedené v organizačnom a pracovnom poriadku obce. Personálne obsadenie tejto pozície je na rozhodnutí starostu, ktorý prednostu vymenúva a odvoláva.
Na obsadenie pozície prednostu zákon o výkone práce vo verejnom záujme č. 552/2003 Z. z. neurčuje požiadavku výberového konania. Daný postup môže byť upravený v pracovnom poriadku obecného úradu, aj keď vo väčšine prípadov je to len formálny akt vzhľadom na absolútnu kompetenciu starostu pri jeho vymenovaní.

Ak je v obci zriadená funkcia prednostu obecného úradu, obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.

Miestny úrad

Miestny úrad zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh miestneho zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších poradných, iniciatívnych, výkonných a kontrolných orgánov miestneho zastupiteľstva. Miestny úrad plní tiež úlohy vyplývajúce mestskej časti zo všeobecne záväzných právnych predpisov a Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „štatút“).

Miestny úrad plní najmä tieto úlohy:

Obecné zastupiteľstvo - poslanci

Funkcia poslanca prináša aj určité obmedzenia, nakoľko je nezlučiteľná s funkciou starostu, zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený (nevzťahuje sa na zamestnanca obce, ktorý je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie poslanca), štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený a s ďalšími funkciami podľa osobitného zákona (napr. prokurátor).

Najdôležitejšou úlohou obecného zastupiteľstva je rozhodovanie o základných otázkach života obce, keďže medzi kompetencie obecného zastupiteľstva patrí najmä:

Obecné zastupiteľstvo má ďalej právomoc zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány obce, najmä obecnú radu, komisie a určiť im náplň práce.


späť