Komisia životného prostredia a hospodárskej stratégie - aktivity Lepšieho Lamača

11.06.2019

Iniciujeme kroky smerujúce k dokončeniu rekonštrukcie MKN

Lepší Lamač veľmi aktívne podporoval hlas ľudu pri otázkach súvisiacich s prvotnými návrhmi na rekonštrukciu námestia. V projekte došlo k viacerým zmenám, stav však nie je ideálny. Postupnými krokmi sa snažíme dokončiť naše spoločné námestie a spraviť z neho efektívny verejný priestor pre všetky vekové kategórie a v ideálnom prípade podľa možnosti priestor rešpektujúci klimatickú zmenu. Spolupracujeme aj s komisiou DÚRaV, v ostatných dňoch sme v spolupráci s krajinným architektom doladili návrh výsadby a naďalej žiadame veľa úprav aj v už odovzdaných častiach diela.

Otvorili sme otázku generelu zelene a chceli by sme rozpracovať plán výrubu stromov a plán výsadby nových drevín a vegetačných prvkov

Naším zámerom je mať vypracovaný aktuálny a kvalitný generel zelene. Touto témou sa začneme viac zaoberať v druhej polovici roka, zatiaľ sme sa však dohodli na potrebe informovať občanov v prípade hromadnejšieho výrubu napríklad inváznych druhov a kvôli bezpečnosti. Zároveň sme načrtli možnosti výsadby novej zelene a vegetačných prvkov. Vieme si predstaviť priniesť aj na sídliská prvky ako dažďová záhrada, zelené strechy a podobne. Našou snahou je “vrátiť prírodu na sídlisko” (napr. efektívne plochy pre opeľovače, väčšia biodiverzita, a pod.)

Začali sme sa pozerať na efektívnejšie možnosti nakladania s odpadom

Ešte ako občania sme napríklad navrhli, aby sme v Lamači na verejných priestranstvách mali koše na triedenie odpadu. Postupne v Lamači v rámci možností dochádza k výmene košov, avšak kapacity sa zatiaľ javia ako nepostačujúce. Hlavne počas podujatí. Tiež by sme sa chceli pričiniť k zlepšeniu informovanosti a motivácie v oblasti triedenia odpadu a predchádzania vzniku odpadu. Podporujeme tiež kompostovanie, ktoré vie efektívnejšie zhodnotiť bio odpad. V Lamači už máme dve komunitné kompostoviská. Podporujeme myšlienku vzniku kontrolovaného „zberného hniezda“ v Lamači; takéto riešenie sa javí efektívnejšie ako veľkokapacitné kontajnery. Zároveň sme už zorganizovali aj verejné upratovanie a plánujeme v podobných podujatiach pokračovať. 

V Lamači sa chceme vyhnúť používaniu jednorazových plastov

Na podnet predsedníčky komisie, členovia komisie prijali jednohlasné uznesenie, aby sa MČ Lamač v rámci svojho fungovania, ako aj pri podujatiach organizovaných miestnym úradom, v plnej miere vyhla používaniu jednorazových plastov. Túto tému veľmi intenzívne diskutujeme s úradom a zadefinovali sme si kroky a postupy, ako vie úrad v tejto veci pomôcť. Pomenovali sme si druhy podujatí a možnosti riešení. V ideálnom prípade by sme sa chceli vyhnúť akejkoľvek jednorazovej forme. 

Riešime podnety občanov

Jedným z takýchto podnetov je problém s neodtekajúcou vodou na rôznych miestach. Či už je to verejné priestranstvo, bežecká dráha, priestor pri dome občana alebo upchatý žľab, situáciu je vždy dôležité poriadne preveriť a dať spracovať možnosti efektívneho riešenia s prihliadaním na rozpočet MČ. V ideálnom prípade by sme sa chceli dopracovať k riešeniam, kde voda nebude odvedená do kanála, ale budeme ju vedieť využiť iným spôsobom. Napríklad zavlažovaním.

Veľkou výzvou je pre nás otázka ucelenej koncepcie efektívnej hospodárskej stratégie

Súčasťou tejto obsiahlej agendy je aj dlhodobé poukazovanie zo strany občanov na neefektívne hospodárenie v MČ a v niektorých bytovkách. Pochopenie tejto problematiky si vyžaduje čas, ktorý zároveň nechceme, aby nám utekal. V komisii máme člena, ktorý sa tejto téme vo všeobecnosti venuje a veríme, že aj v spolupráci s úradom, alebo prípadne právnymi zástupcami a odborníkmi, sa budeme vedieť dostatočne dobre pripraviť na riešenie tejto situácie.

Čo ešte v komisii robíme:

V komisii Životného prostredia a hospodárskej stratégie sa, okrem poslancov za Lepší Lamač Stanislava Babica (člen) a Veroniky Hagovskej (predsedníčka), stretávajú zástupcovia spomedzi obyvateľov Lamača a zamestnanci miestneho úradu. Zasadnutia sú otvorené aj pre verejnosť.

Ďakujeme všetkým, ktorí venujú svoj čas a energiu zlepšeniu života v našej mestskej časti.

Viac o práci komisie ako aj zoznam členov komisie nájdete na oficiálnej stránke Lamača
http://www.lamac.sk/index.php?id_menu=143949

späť