Komplexná oprava Cesty na Klanec

08.10.2020

V rámci opráv magistrátnych úsekov ciest dôjde tento rok aj na Lamač. Od piatka 09.10.2020 majú začať prípravné práce na oprave časti ulice Cesta na Klanec, ktorá je v správe hlavného mesta - teda v úseku od Vrančovičovej po Podháj. 

Oprava sa vykoná podľa novoprijatých technických listov mesta Bratislava, ktoré zaručujú väčšiu kvalitu rekonštrukcií ciest, chodníkov a verejných priestorov.

Celkovo sa jedná o opravu približne 2.177 m2 cestnej komunikácie a 1.110 m2 chodníkov. Oprava zahŕňa dva jazdné pruhy a priľahlé chodníky, pričom dĺžka opravy je cca 450 m. Rekonštrukcia spočíva vo výmene poškodeného krytu komunikácií, oprave, doplnení či výmene poškodených obrubníkov a debarierizácii priechodov pre chodcov. Odhadovaná cena prác je 315 tisíc €. 

Rekonštrukcia ulice je rozdelená na štyri etapy (chodník vpravo, pravý jazdný pruh, ľavý jazdný pruh, chodník vľavo), detaily:

Premávka bude usmernená prenosným dopravným značením, pričom dočasne bude plniť úlohu konečnej zastávky zastávka Studenohorská.  

Predpokladaný termín ukončenia prác v zmysle povolení je 15.12.2020, tento termín sa môže meniť v závislosti od poveternostných podmienok alebo iných komplikácií zistených pri samotnej realizácií stavby. 

Opravu cesty v rátane chodníkov a obrubníkov sa do rozpočtu mesta a plánu opráv podarilo presadiť nášmu mestskému poslancovi Igorovi Polakovičovi. Ide o komunikáciu po ktorej pravidelne jazdia autobusy MHD a jej stavom netrpeli iba tie, ale samozrejme aj užívatelia cesty a chodníkov.


späť