Aktivity Lepšieho Lamača v rámci Komisie bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí

11.06.2019

Iniciovali sme zriadenie pozície terénneho sociálneho pracovníka v Lamači

Náplňou práce tohto vyštudovaného odborníka, ktorý doteraz v Lamači chýbal, bude na začiatku monitorovanie najpálčivejších problémov zo sociálnej oblasti. V prvom rade ide o pomoc pri riešení situácie asociálne sa správajúcich ľudí na verejných priestranstvách. Ďalší veľký okruh činnosti je práca s obyvateľmi, ktorí sú často oveľa menej viditeľní, no potrebujú asistenciu v ťažkých životných situáciách.

Reagujeme na podnety od občanov

Na zasadnutí komisie odzneli viaceré občianske podnety, najmä ohľadom bezpečnosti – chronicky sa opakujúci problém prepichovania pneumatík na Bakošovej, absencia kamerového systému na cintoríne. Členovia komisie podporili návrh, aby bola jedna z troch kamier, ktoré majú byť osadené v dohľadnej dobe, nainštalovaná práve na Bakošovej. O kamerovom zabezpečení na cintoríne bude ďalej rokovať miestny úrad s pohrebníctvom Marianum, ktoré je správcom cintorína.

Vyvíjame aktivity pre zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v Lamači

So zrušením ambulancie praktického lekára sa rovnako ako ďalší Lamačania nechceme zmieriť. Hoci formálne je situácia vyriešená, snažíme sa v spolupráci s miestnym úradom zohnať náhradu za doktorku Kollárovú. Ponuku voľnej ambulancie komunikovala vicestarostka Petronela Klačanská smerom na celoslovenské stretnutie praktických lekárov. Momentálne je atestovaných lekárov v tomto odbore na celom Slovensku nedostatok, preto predseda komisie Stanislav Babic navrhol zvýšiť atraktivitu pre potenciálneho záujemcu o možnosť bývania v služobnom byte po dobu vykonávania praxe. Komisia tento postup odsúhlasila a odporučila miestnemu úradu, aby v tomto zmysle ďalej konal.  

Venujeme sa tiež konkrétnym nedostatkom na zdravotnom stredisku, na ktoré nás upozornila členka komisie pani Marta Janyšková – nebezpečne sa odlupujúca podlahová krytina na schodisku a nedostatočne zrozumiteľný návod na používanie pohyblivej plošiny. Obe záležitosti prisľúbil miestny úrad vyriešiť počas tohto leta.

V priestoroch, ktoré sú momentálne na zdravotnom stredisku nevyužité, bude zriadené zázemie pre opatrovateľky, ktoré poskytujú Lamačanom ambulantnú starostlivosť. Dosiaľ im takéto priestory chýbali.

Spolupracujeme s odborníkmi

Veľmi si vážime, že nám svojimi cennými radami pomáhajú skúsení profesionáli aj mimo samotnej komisie, napríklad prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. , sociálny a akademický pracovník z Lamača. Veľkým prínosom je tiež to, že v našej komisii máme ľudí rôznych profesií a veku, ale aj bývalých poslancov z Lamača, či mimo neho. Toto široké spektrum členov nám pomáha pokryť veľké množstvo problémových oblastí. Aj vďaka tomu je rokovanie komisie veľmi konštruktívne, otvorené, no pritom pokojné.

Spolupracujeme s ostatnými lamačskými komisiami

Pri rokovaniach rôznych komisií dochádza k obsahovým prienikom, príkladom je diskusia o neraz nebezpečných stretoch medzi niektorými voľne pobiehajúcimi psami, ich majiteľmi a ostatnými občanmi, ako aj problém s (ne)odstraňovaním exkrementov. Primárne sa téma preberá na komisii životného prostredia, ale navrhované opatrenia budú predmetom aj na našej komisii. Podporili sme tiež iniciatívu komisie životného prostredia, ktorá požaduje čo najskoršie a odborne pripravené doplnenie zelenie na Malokarpatskom námestí a opakovane vyzýva miestny úrad, aby podnikol konkrétne kroky.

Čo ešte v komisii robíme:

Na podnet podpredsedníčky Hagovskej členovia komisie odsúhlasili, aby všetky podklady na zasadnutie boli distribuované elektronicky. Rovnako sme upustili od používania jednorazových pohárov na zasadnutiach. Lamač má vážne nedostatky v environmentálnej oblasti a chceme aj v tomto prípade začať od seba a byť príkladom našim spoluobčanom.

V Komisii bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí sa okrem poslancov za Lepší Lamač Stanislava Babica (predseda) a Veroniky Hagovskej (podpredsedníčka) stretávajú zástupcovia spomedzi obyvateľov Lamača a zamestnanci miestneho úradu.

Zasadnutia sú otvorené aj pre verejnosť, je možnosť vystúpiť s vlastnými podnetmi. Ďakujeme všetkým, ktorí venujú svoj čas a energiu zlepšeniu života v našej mestskej časti.

Zoznam členov komisie, pozvánky na zasadnutia, rokovací poriadok, aj zápisnice z jednotlivých zasadnutí nájdete na http://www.lamac.sk/index.php?id_menu=143950

späť